Księga przychodów i rozchodów – główne zasady. Sprawdź

0 Comments

Prowadzenie KPIR – główne zasady. Sprawdź

Księgę musimy prowadzić według szablonuprzedstawionego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w kwestiiprowadzenia KPiR .

Księgę można prowadzić w dwojaki sposób-papierowoicyfrowo.

Elektronicznametoda jest zdecydowanie mniej czasochłonna i bardziej estetyczna,niemniej jednakprzynosi ze sobą kolejne wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego stosowanego do prowadzenia księgi;

-Używanie programu komputerowego pozwalającego nabezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w układzie chronologicznym, zgodnie z szablonem księgi;

-Trzymanie zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniemlub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych regół ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób niepowołany.

Podatnik prowadzący KPiR w wersji elektronicznej, zgodnie z wyżej ujętymizasadami nie ma przymusu jej drukowania.

Za niewadliwąuważa się księgę prowadzoną zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uważa się za rzetelną, jeślidokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stanrzeczywisty. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze dokonywane są w języku polskim, w walucie złoty w sposób sumienny,klarownyi trwały, podparciem zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawieprowadzenia KPIR dowód księgowy teżpowinien być przygotowany w języku polskim , a treść powinna być pełna orazklarowna, z dopuszczeniem powszechnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga wraz z dowodami księgowymi musifigurować w miejscu prowadzonej działalności lub w centralidziałalności, jeśli KPiR jest uzupełniana przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.

Ponad to w przypadku biur rachunkowych występują pewne uproszczenia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów: w czasie rzeczywistym (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to uporządkowane w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tj. na zasadach ustalonych dla biur rachunkowych). Uproszczenie to mogą wykorzystywaćrównież przedsiębiorstwa wielozakładowe.