Rejestr przychodów i rozchodów. Kiedy używać?

0 Comments

Księga przychodów i rozchodów. Kiedy używać?

Księga przychodów i rozchodów to metoda rozliczania się z urzędem skarbowym w kwestii podatków przez właściciela działalności gospodarczej.

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

KPiR to jedno z narzędzi księgowych, dzięki któremu prowadzić da sięskutecznąaktualną ewidencję księgową. Pozwala ona na księgowanie przychodów i wydatków ponoszonych przez firmę. Cieszy się ona wielkimzaufaniem, gdyż jest to najprostszy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Do księgi przychodów oraz rozchodów wprowadza się pozycje takie jak przychody, zakupione towary handlowe i materiały podstawowe, poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością, jak również koszty prac badawczo-rozwojowych.


Rejestr przychodów i rozchodów nie uwzględnia informacji na temat zaliczek na rzecz dostawy tudzież sprzedaży towarów i wykonania usługi. Z księgowego punktu widzenia nie jest to bowiem wciąż ani przychód, ani tym bardziej koszt jego uzyskania. Nie wpisuje się do niej również kosztów inwestycji jeszcze w czasie jej przebiegu. Właściwy moment na uzupełnienietychinformacji pojawia się dopiero po zakończeniu inwestycji w formie odpisu amortyzacyjnego. Rejestr przychodów a także rozchodów nie zawierarównieżinformacjiw kwestii obrotu opakowaniami zwrotnymi. Są one wydawane za kaucją oraz jako takie nie stanowią przychodu. KPiR nie zawieratakżeinformacjina temat jednorazowej pomocy na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Do takich wsparć należą m.in. te pozyskiwaneze środków unijnych .